فضای برداری چیست؟ فضای برداری چیست؟
فضای برداری مجموعهای از
بردارهاست که مقیاسپذیرند و قابلیت جمع شدن را دارند.


در
ریاضیات، فضای برداری یا فضای خطی به مجموعهای از اشیاء ریاضی (به نام بردارها) گفته میشود که در مورد آنها دو عمل جمع برداری و ضرب نردهای به نحوی تعریف شده باشد که اصول موضوع چندی اقناع شود.
از جملهٔ معمولترین فضاهای برداری در ریاضیات، و کاربردهای آن، فضاهای برداری حقیقی و فضاهای برداری مختلط هستند، که به ترتیب بر روی میدانهای
اعداد مختلط و اعداد حقیقی تعریف میشوند.
تعریف

یک فضای برداری یا فضای خطی از موارد زیر تشکیل شده است:
[۱]
 • میدان F متشکل از کمیتهای نردهای
 • مجموعه V از اشیاء با نام بردار
 • عمل جمع با این تعریف که برای هر α و β در V، α + β در V با این شرایط:
  • فضای برداری چیست؟
  • α + (β + γ) = (α + β) + γ
  • بردار یکتای 0 وجود دارد به طوریکه به ازای هر α عضو V، α + 0 = α
  • به ازای هر بردار α عضو V، بردار یکتای − α وجود دارد به طوریکه α + ( − α) = 0
 • عمل ضرب با این تعریف برای هر بردار α در V و اسکالر c در میدان F، با این شرایط:
  • به ازای هر α در V، 1α = α
  • (c1c2)α = c1(c2α)
  • c(α + β) = cα + cβ
  • ‎(c1 + c2)α = c1α + c